Tarievenlijst

Het bestuur van de parochie Maria, Moeder van de Kerk,

Overwegende, dat het van belang wordt geacht de geldende parochiële tarieven voor de parochie Maria, Moeder van de Kerk trendmatig en met in acht neming van de voor dit jaar door het Bisdom ‘s-Hertogenbosch geadviseerde tarieven, te verhogen;

gelet op het bepaalde in artikel 24 van het Algemeen Reglement voor het bestuur van een parochie van de Rooms Katholieke Kerk in Nederland;

Besluit

voor de navolgende activiteiten vast te stellen de volgende parochiële tarieven:

Parochiële activiteiten   tarieven
a. Misintentie/gebedsdienst. € 12,-
b. Uitvaartdienst met Eucharistieviering en avondwake
Indien sprake is van assistentie van een priester
van buiten de parochie Maria,
Moeder van de Kerk komen de daarmee gepaard gaande kosten voor rekening van
de nabestaanden.
€ 475,-
c. Het onder b. vermelde bedrag wordt, in geval ook een crematie plaatsvindt met assistentie van een
priester, verhoogd met
€ 145,-
d.Avondwake. € 165,-
e. Assistentie door priester bij crematie, exclusief reiskosten. € 145,-
f. Huwelijksviering, inclusief huwelijksvoorbereiding. € 380,-
g.Jubileumviering. € 290,-
h.Doopviering: wordt geen tarief geheven, doch is sprake van een vrijwillige bijdrage;  
i.Communieviering: bijdrage in de projectkosten in overleg met de werkgroep;  
j.Vormselviering: bijdrage in de projectkosten in overleg met de werkgroep;  
  • collecte:
    • opbrengst collecte tijdens (uitvaart)dienst en avondwake komt ten goede aan parochie;
    • opbrengst collecte afloop (uitvaart)dienst kan ten goede komen aan een goed doel;
  • voor de tot de (deel)parochie(s) behorende begraafplaatsen gelden de navolgende tarieven:
Grafrechten/onderhoudsbijdrage Parochiële tarieven
Grafrechten t.b.v. enkel-, dubbeldiep, dubbelbreed graf
en onderhoud voor de eerste periode van 20 jaar.
 
Grafrecht enkel graf voor eerste periode van 20 jaar.
(Ook voor plaatsing in urnenmuur/urnengraf).
€ 460, –
Grafrecht dubbeldiep graf voor eerste periode van 20 jaar. € 690, –
Grafrecht dubbelbreed graf voor eerste periode van 20 jaar. € 920, –
Onderhoud enkel graf, dubbeldiep graf, dubbelbreed graf 20 jaar. € 660, –
Kindergraven en onderhoud voor de eerste periode van 20 jaar.  
Kindergraf grafrecht voor eerste periode van 20 jaar.
(Ook voor plaatsing in urnenmuur/urnengraf).
€ 250, –
Onderhoud kindergraf 20 jaar. € 350, –
Verlengingen grafrechten t.b.v. enkel-, dubbeldiep-, dubbelbreed-
en kindergraf en onderhoud voor de periode van 5 jaar.
Verlenging grafrecht voor 5 jaar enkel graf. € 138, –
Verlenging grafrecht dubbeldiep graf voor periode van 5 jaar. € 207, –
Verlenging grafrecht dubbelbreed graf voor periode van 5 jaar . € 276, –
Verlenging grafrecht kindergraf voor periode van 5 jaar. € 75, –
Onderhoud enkel graf, dubbeldiep graf, dubbelbreed graf bij verlenging 5 jaar. € 165, –
Onderhoud kindergraf bij verlenging 5 jaar. € 90, –
Verlengingen grafrechten t.b.v. enkel-, dubbeldiep-, dubbelbreed-
en kindergraf en onderhoud voor de periode van 10 jaar.
 
Verlenging grafrecht voor 10 jaar enkel graf. € 230, –
Verlenging grafrecht dubbeldiep graf voor periode van 10 jaar. € 345, –
Verlenging grafrecht dubbelbreed graf voor periode van 10 jaar. € 460, –
Verlenging grafrecht kindergraf voor periode van 10 jaar. € 120, –
Onderhoud enkel graf, dubbeldiep graf, dubbelbreed graf bij verlenging 10 jaar. € 330, –
Onderhoud kindergraf bij verlenging 10 jaar. € 175, –

Grafrechten / onderhoudsbijdrage

Voor de tot de deelparochie Oeffelt behorende urnen kapel de navolgende tarieven vast te stellen:

Tarief plaatsen urn in kapel deelparochie Oeffelt Parochiële tarieven
Het tarief voor het plaatsen van een urn in de op de begraafplaats te Oeffelt aanwezige
urnen kapel bedraagt voor de eerste periode van 10 jaar.
  € 595,-
Verlenging tarief voor plaatsen urn in kapel deelparochie Oeffelt  
Verlenging tarief voor het plaatsen van een urn in genoemde urnenkapel in de
daarop volgende periode van 10 jaar.
  € 345,-
  • voor het delven van een graf worden de door het bedrijf dat de graven delft te hanteren tarieven in rekening gebracht;
  • dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2020.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het bestuur van de Parochie Maria, Moeder van de Kerk op 11 december 2019.

de secretaris,                                                de voorzitter,

G.W. Gruijters                                               Pastoor N.A.L. van der Sluis